Групова психотерапія. Екзистенційний психодинамічний підхід за Ірвіном Яломом

Групова психотерапія — це психотерапевтичний метод, специфіка якого полягає в цілеспрямованому використанні групової динаміки в лікувальних цілях, тобто всієї сукупності взаємовідносин і взаємодій, що виникають між учасниками групи, включаючи і групового психотерапевта.

Цей метод релевантний всім видам терапії (індивідуальної, подружньої, сімейної, групової), але особливо доречний по відношенню до групової ситуації. Чому?

Тому що:

  • Велика кількість людей – від восьми до десяти, включаючи терапевта чи терапевтів – створюють умови для активізації більшості конфліктних тем пацієнта. В індивідуальній терапії взаємодія з терапевтом нерідко дозволяє пацієнтові пережити свої конфлікти, пов’язані з фігурами влади, авторитетом, батьківськими фігурами або їх заступниками. Але в умовах групи взаємодія пацієнта з багатьма людьми активізує стільки міжособистісних тем (сиблінгове суперництво, гетеросексуальність, гомосексуальність, суперництво з рівними, інтимність, саморозкриття, щедрість, віддання та отримання і т.д.), що у нас є всі підстави розглядати групу як маленький свiт.
  • «Тут-i-зараз» малої групи спiлкування забезпечує оптимальнi умови для терапевтичної роботи, присвяченої усвiдомленню вiдповiдальностi. Один iз найпривабливiших аспектiв групової терапiї полягає в тому, що всi «учасники «народжуються» одночасно i починають у групi на рiвних. Кожен, видимим iнших членiв групи i – якщо терапевт робить своє дiло – собi, поступово поглиблює i обробляє свою нiшу, формує свiй життєвий простiр групи. Кожен вiдповiдальний за позицiю в мiжособистiсних вiдносинах, яку виробляє собi у групi (i, аналогiчно, у життi), i за низку подiй, що трапляються з ним. Група має багато очей. Кожному її учаснику не обов’язково приймати як реальність розповіді інших учасників про те, як вони є жертвою зовнішніх подій та людей. Якщо група функціонує на рівні «тут-і-зараз» (тобто сконцентрована насамперед на проживання та аналізі міжособистісних відносин), її члени можуть спостерігати, як кожен сам творить свою позицію жертви, – і зрештою повертати ці спостереження тим, кого вони стосувалися. Хоча ми, терапевти, не часто наголошуємо на цьому, особливо на початкових стадіях терапії, наша робота спрямована на усвідомлення кожним членом групи персональної відповідальності.

Що таке екзистенційна психотерапія? Це напрямок психотерапії, який фокусується на пошуку сенсу життя, свободи вибору і особистої відповідальності людини. Чому ми спонукаємо учасників бути прямими та чесними у групі (тобто бути самими собою)? Чому ми заохочуємо зворотний зв’язок? Чому підштовхуємо учасників ділитися своїми враженнями та почуттями, пов’язаними з іншими членами групи? Тому що мета екзистенційної психотерапії — допомогти людині стати більш автентичною, самодостатньою і свідомою.

Що таке гуманiстична психологiя? Це напрямок психологiї, який акцентує увагу на цiлiсностi людини, її потенцiалi i самореалiзацii. Як гуманiстична психологiя пов’язана з груповою психотерапiєю? Тим, що обидва прагнуть створити атмосферу довiри, поваги i сприйняття людини такою, якою вона є. Також обидва сприяють розвитку особистостi i її сам самовизначенню.

Що таке психодинамічний підхід? Це підхід, який базується на припущенні, що людська поведінка і психіка визначаються несвідомими мотивами, конфліктами і комплексами. Як психодинамічний підхід застосовується в груповій психотерапії? Тим, що терапевт спостерігає за груповим процесом, аналізує перенос і протиперенос, використовує інтерпретацію і робить висновки про несвідомі сили, які впливають на поведінку і переживання учасників групи.

Що таке принцип «тут-і-зараз»? Це принцип, який означає, що терапевтична робота зосереджується на тому, що вiдбувається в групi в даний момент, а не на минулому чи майбутньому. Як принцип «тут-і-зараз» допомагає у груповiй психотерапiї? Тим, що вiн сприяє бiльшої актуальностi i реальностi ситуацii, стимулює учасникiв до безпосереднього спiлкування i самовираження, дозволяє виявити i переробити актуальнi конфлiкти i проблеми.

Що таке зворотний зв’язок? Це процес обміну думками, почуттями і враженнями між учасниками групи. Як зворотний зв’язок корисний для групової психотерапії? Тим, що вiн допомагає учасникам отримати бiльше iнформацii про себе i свою поведiнку, побачити себе очима iнших, навчитися слухати i приймати критику, висловлювати свою думку i захищати свою позицiю.

Відомо, що груповий досвід для кожного є мікрокосмом життєвого досвіду. Це не просто фраза, а доведений факт. Моя практика свідчить про те, що пацієнти легко переносять картину своїх індивідуальних реакцій із внутрішньогрупових умов на життєві. Пацієнт, який досяг цієї точки, став на шлях зміни, і тепер терапевт бере курс на активізацію вольового процесу, який я буду обговорювати в наступному розділі.

Основний принцип полягає в наступному: коли учасники беруть відповідальність за функціонування групи, вони приходять також до усвідомлення своєї здатності (і обов’язку) прийняття відповідальності у всіх сферах життя. Ефективна групова терапія – це така терапія, коли члени групи є головними агентами допомоги. Згадуючи успішний досвід групової терапії, пацієнти рідко пов’язують покращення свого стану виключно з терапевтом — з його конкретними коментарями або в цілому з відносинами з ним. Зазвичай вони наводять той чи інший аспект відносин з іншими членами групи: підтримку; конфлiкт та його вирiшення; прийняття нарештi – це вiдбувається часто – досвiд корисностi iншим. Група, орiєнтована лiдера, неспроможна стимулювати подiбнi подiї, i найчастiше вся надiя i допомога розглядаються нею як виняткова iнiцiатива лiдера. (На мою думку, такi лiдер-центрованi пiдходи, як гештальттерапевтичнi групи та трансакцiйний аналiз, не дозволяють повнiстю використовувати терапевтичний потенцiал групової роботи). У зв’язку з цим важливо, щоб лiдер групи усвiдомлював своє завдання створення соцiальної системи – системи, в якiй група та її учасники є агентами змiни. Лiдер повинен гостро вiдчувати, де мiститься групова вiдповiдальнiсть. Якщо вiн iз зневiрою очiкує групових зустрiчей, а наприкiнцi їх почувається втомленим i виснаженим, ясно, що в терапевтичнiй культурi цiєї групи щось серйозно не так. Якщо у лiдера є вiдчуття, що все залежить вiд нього: якщо вiн не буде працювати, то нiчого не станеться, а члени групи нагадують любителiв кiно, що зайшли подивитися, який фільм йде цього тижня, значить, учасники терапевтичної групи благополучно переклали тяжкість відповідальності на плечі терапевта. Як може груповий терапевт сприяти формуванню групи, яка приймає відповідальність? По-перше, лідер повинен усвідомлювати, що він, як правило, є єдиною людиною в групі, яка на основі минулого досвіду досить чітко уявляє, як має виглядати хороша, робоча групова зустріч, на відміну від «неробочої». Лідер повинен допомогти учасникам виробити таке визначення, а потім стимулювати їх до відповідних дій. Тут застосуємо низку технік. Лідер може використовувати перевірки процесу — час від часу вторгатися в хід зустрічі, пропонуючи учасникам оцінити, як для них проходила зустріч протягом останніх тридцяти хвилин. Якщо сесія тягнеться болісно та важко, лідер може запропонувати всім порівняти її з попередньою, динамічною сесією, щоб учасники поступово навчалися розрізняти робочі та неробочі зустрічі. Якщо всі згодні, що сесія вийшла плодотворною та ефективною, лідер пропонує учасникам зафіксувати її собі як стандарт, з яким можна порівнювати наступні зустрічі. Якщо у вiдповiдь на пропозицiю лiдера про оцiнку зустрiчi учасник вiдповiдає, що вiн був залучений до неї лише першi п’ятнадцять хвилин, а потiм, пiсля того, як хтось почав говорити, «відключився» на наступні тридцять хвилин, лідер може різними способами поставити питання, чому цей учасник дав сесії продовжуватися марним особисто для нього. Наприклад, він може запитати: “Що тобі заважало зупинити їх і сказати їм, що ти втрачаєш інтерес до їхнього монологу?” Або: “Чому ти не спробував змінити тему розмови на щось, що було б цікавіше для тебе?” Або: “Як ти думаєш, чому ти не висловлював своїх почуттів і думок про те, що вони говорилиі?” Цим лідер показує учаснику, що він має право і можливість впливати на хід зустрічі, а також несе відповідальність за своє задоволення від неї.

Якщо ви хочете допомогти людині змінити своє життя, ви не можете просто сказати їй, що робити. Ви повинні навчити її приймати відповідальність за свої вибори і дії. Це особливо важливо в груповій психотерапії, де кожен учасник є агентом допомоги для інших. Але як цього досягти? Як могла б ця людина надати їй іншого напрямку?

Якщо лідер, наприклад, проведе голосування і виявить спільну згоду з питання марності сесії, він може потім запитати: «Схоже, що всі ви так думали. Чому ви не зупинили роботу та не перенаправили її? Чому мені надано робити те, що тут здатний зробити кожен? Зрозуміло, можлива безліч варіацій цієї техніки, залежно від стилістичних переваг терапевта. Важлива базова стратегія, яка полягає в тому, щоб заохочувати пацієнтів через відповідальність за свою терапію прийняти відповідальність за своє життя. Той самий принцип діє у великих терапевтичних групах. Завдання допомоги пацієнту у прийнятті персональної відповідальності стало головним стимулом створення терапевтичної громади.

Ще одна аксiома групової терапiї полягає в тому, що у члена групи, що приховує щось важливе, виникає тенденцiя загальної скутостi. Людина, яка має секрет, не тiльки приховує сам секрет, але також стає обережною при обговореннi всiх тих, якi можуть так чи iнакше до неї привести.

Проблема пацiєнтiв з уникненням вiдповiдальностi (тобто iз зовнiшнiм локусом контролю) полягає в тому, що їх вибiр активно-директивного терапевта йде їм на шкоду: контроль, якого вони бажають, зовсiм не сприятливий для них. Чим активнiше i сильнiше проявляє себе терапевт (навiть нiбито заради допомоги пацiєнтовi у прийняттi вiдповiдальностi), тим бiльше пацiєнт iнфантилiзується. Програма дослiдження результатiв терапiї, виконана моїми колегами та мною, демонструє цю закономiрнiсть. Ми вивчали вiсiмнадцять груп зустрiчей, якi працювали пiд керівництвом провідних, які належали до різних ідеологічних шкіл. Кожна група провела тридцять годин протягом десяти тижнів. Спостерігачі ранжували всі аспекти поведінки ведучого: загальний рівень активності, зміст коментарів, ступінь владної функції (встановлення обмежень, правил, норм, цілей; контроль часу; темп, зупинки, втручання) і кількість структурованих вправ (тобто конкретних завдань або технік, які терапевт пропонує групі виконати, таких як вправи на гарячий стілець або психодрама). Усі провідні використовували структуровані вправи; деякі включали їх у кожній сесії, інші – дуже мало. У процесі аналізу взаємозв’язків між поведінкою ведучого та результатом терапії (вираженим у таких параметрах, як самооцінка, адаптивні механізми, «міжособистісний стиль, оцінки по відношенню до рівних, життєві цінності и т.д.) виявилися деякi цiкавi кореляцii: мiж рiвнем владної функцii та результатом терапii iснує. Iншими словами, дiiє в основному правило золотої середини: дуже багато або дуже мало корелює зi слабким ефектом терапii. Надлишок владної функцii робить групу високо структурованою та авторитарною, в учасникiv такої групи не розвивається почуття автономii. Недолik владної функцii – потуральний стиль – породжує спантеличену i невпевнено блукаючу групу. Чи про вас як про людину, яка знає, що вона робить, будьте активним, енергiйним, структуруючим наставником. Однак майте на увазi, що ця стратегiя стане на шляху зростання пацiєнта i, ймовiрно, не дозволить йому прийняти вiдповiдальнiсть.

Перебування з іншим, коли насправді мається на увазі ще хтось, особливо яскраво проявляється в ситуації групової терапії – способі терапії, що ідеально підходить, щоб виявляти і опрацьовувати нечесність у міжособистісних відносинах. Наочний приклад тому протягом кількох тижнів можна було спостерігати в одній із моїх терапевтичних груп.

Одна з справді сильних сторін групової терапії: хоча індивідуальний терапевт теж може надати пацієнтові такі відомості, величезна різноманітність зворотного зв’язку від великої групи набагато інформативніша та сильніша. Якщо ви хочете довідатися, як насправді сприймають вас інші люди, то немає кращого місця, ніж групова психотерапія. Тут ви можете отримати чесну і безпосередню оцінку свого характеру, поведінки, зовнішності, голосу, запаху і будь-чого іншого, що вас цікавить. Але будьте готові до того, що не все може бути приємним для вашого слуху. Групова психотерапія — це не масаж для вашого его, а тренажер для вашого розвитку.

Якщо ви хочете зрозуміти, що відбувається в голові і серці вашого пацієнта, ви не можете обмежитися лише аналізом його минулого. Ви повинні також досліджувати його поточні відносини з іншими людьми, включаючи вас самого. Це має великий «терапевтичний потенціал», адже через такі відносини проявляється його міжособистісна патологія або прогрес. Найбільш доступними для дослідження та терапевтично надзвичайно ефективними в аспектах, про які йтиметься далі, є відносини терапевт-пацієнт. Однак завжди слід вивчати й стосунки пацієнта з іншими.

Відносини між пацієнтами під час лікування (терапевтична група, реабiлiтацiйний заклад для колишнiх пацiєнтiв стацiонару, денний стацiонар тощо) рiдко переростають у тривалу значну дружбу поза терапiєю. Проте через такi вiдносини демонструється мiжособова патологiя. Як я вже описував, терапевт може використовувати цю безпосередньо одержувану iнформацiю як орiєнтир для розумiння специфiчних форм спотворення вiдносин у своїх пацiєнтiв i допомогти їм усвiдомити природу їхньої мiжособистiсної поведiнки, її вплив на iнших та їхню вiдповiдальнiсть за власну iзоляцiю. Вiдносини в ходi терапiї також є «генеральною репетицiєю» майбутнiх вiдносин пацiєнта в «реальному свiтi» – пiдприємство з низьким ступенем ризику, де вони можуть випробувати новi способи вiдносин. Досi я говорив про використання вiдносин, що виникають у терапii. Але стосунки в терапii – це не лише сцена для демонстрацii патологii чи генеральна репетицii: це також реальні стосунки з реальними людьми, які самі по собі містять щось осмислене та цілюще.